Bestelformulier Audiostreaming

Uw gegevens:  Particulier  Bedrijf
Geboortedatum:

Bestelling: Extra slots, of bestellen buiten de aanbieding om:
Aantal slots:
    
Aantal kbps: Pakket toevoegen
Platform: CentovaCast: Shoutcast 1 (geen dj inlog)
CentovaCast: Shoutcast 2.5
CentovaCast: IceCast
MediaCP: Shoutcast 1
MediaCP: Shoutcast 2
MediaCP: IceCast 
MediaCP: IceCast HK
Aanbieding:Geen
50 slots 192 kbps max:
       audiostream 50x 192 kbps
       onbeperkt dataverkeer
       (wereldwijd)
[€ 15,00 per maand]
75 x 192 kbps:
        75 slots x 192 kbps
       onbeperkt dataverkeer
       (wereldwijd)
[€ 20,00 per maand]
100 slots 192 kbps:
       audiostream 100x 192 kbps
       onbeperkt dataverkeer
       (wereldwijd)
[€ 25,00 per maand]
50 x 320 kbps:
        50 slots x 320 kbps
       onbeperkt dataverkeer
       (wereldwijd)
[€ 27,50 per maand]
75 x 320 kbps:
        75 slots x 320 kbps
       onbeperkt dataverkeer
       (wereldwijd)
[€ 37,50 per maand]
100 slots 320 kbps:
       audiostream 100x 320 kbps
       onbeperkt dataverkeer
       (wereldwijd)
[€ 45,00 per maand]
250 slots 192 kbps:
       audiostream 250x 192 kbps
       onbeperkt dataverkeer
       (wereldwijd)
[€ 50,00 per maand]
400 slots 192 kbps:
       audiostream 400x 192 kbps
       onbeperkt dataverkeer
       (wereldwijd)
[€ 80,00 per maand]
500 slots 192 kbps:
       audiostream 500x 192 kbps
       onbeperkt dataverkeer
       (wereldwijd)
[€ 95,00 per maand]
Looptijd: 3 maanden
6 maanden
        10% korting
1 jaar
        25% korting
Auto DJGeen
Control Panel:
       - wachtwoorden aanpassen
       - zie waar geluisterd wordt
       - Geen DJ login mogelijk
[€ 1,00 per maand]
Auto DJ: 750 MB:
        750 MB schijfruimte
       - elke dj eigen login/wachtwoord
       - zien waar men luistert
[€ 2,50 per maand]
Auto DJ: 2000 mb:
       2000 mb schijfruimte
       - elke dj eigen login/wachtwoord
       - zien waar men luistert
[€ 5,00 per maand]
Auto DJ: 5000 MB:
       5000 mb schijfruimte
       - elke dj eigen login/wachtwoord
       - zien waar men luistert
[€ 10,00 per maand]
Auto DJ: 7500 MB:
       7500 mb schijfruimte
       - elke dj eigen login/wachtwoord
       - zien waar men luistert
[€ 12,50 per maand]
Auto DJ: 10 Gig:
       10.000 MB schijfruimte
       - elke dj eigen login/wachtwoord
       - zien waar men luistert
[€ 15,00 per maand]
Control Panel | Radionieuws:
       voor AM/internetzenders
       ook headlines en weerbericht
       - zie waar geluisterd wordt
       - geen DJ login
[€ 29,00 per maand]
Control Panel | Radionieuws:
       voor lokale omroep
       ook headlines en weerbericht
       - zie waar geluisterd wordt
       - geen DJ login
[€ 41,00 per maand]
Control Panel | Radionieuws:
       voor kleine streekomroep
       ook headlines en weerbericht
       - zie waar geluisterd wordt
       - geen DJ login
[€ 52,00 per maand]
Rechten: Geen
BUMA niet bedrijfsmatig [€ 19,34 per maand] + SENA [klein gebruik, tot 500 slots]
       Ik heb de voorwaarden van BUMA en SENA gelezen en ga hiermee akkoord.
BUMA bedrijfsmatig [€ 58,50 per maand] + SENA [klein gebruik, tot 500 slots]
       Ik heb de voorwaarden van BUMA en SENA gelezen en ga hiermee akkoord.

Opmerkingen:


Algemene Voorwaarden:

Algemene voorwaarden Broadcast Streaming Service

 

Broadcast Streaming Service
Veldweg 31
5321 JD Hedel

Broadcast Streaming Service, gevestigd en kantoorhoudende te Hedel.

 1. Definities

  1. Opdrachtnemer: Broadcast Streaming Service, hierna te noemen B.S.S.

  2. Consument opdrachtgever: een natuurlijk persoon die niet namens een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit met B.S.S..

  3. Ondernemer opdrachtgever: een rechtspersoon die vanuit de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit met B.S.S..

  4. Webstream: de streamingdienst die wordt aangeboden door B.S.S..

  5. Hosting: de hostingdiensten die worden aangeboden door B.S.S..

  6. Pakketaanbieding: gecombineerde aanbieding tegen een lager tarief dan afzonderlijk, met een langere looptijd.

 2. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die B.S.S. sluit in de hoedanigheid van opdrachtnemer.

  2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

  3. B.S.S. behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij B.S.S. voor de uitvoering gebruik maakt van derden.

 3. Prijzen en tarieven

  1. Tenzij de opdrachtgever een ondernemer is, zijn alle door B.S.S. genoemde tarieven exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de offerte/opdrachtbevestiging genoemde termijn conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

  2. Indien de overeengekomen limiet voor het gebruik van datatraffic op de Virtuele Server wordt overschreden, stelt B.S.S. de opdrachtgever hier van in kennis. Indien de overschrijding oploopt na deze kennisgeving, is B.S.S. gerechtigd om de overschrijding van de limiet in rekening te brengen per gebruikte gigabyte.

 4. De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie door B.S.S. van de aanvraag van de opdrachtgever. Indien na aanvraag door de opdrachtgever blijkt dat de opdrachtgever nog een onbetaalde factuur heeft bij B.S.S. of een andere bij Stichting Webcasting Nederland aangesloten provider, zal B.S.S. de aanvraag niet accepteren en komt de overeenkomst niet tot stand. 

  2. Bij het sluiten van de overeenkomst stemt de opdrachtgever erin toe dat B.S.S. direct na acceptatie start met het leveren van diensten. Hiermee komt de wettelijke bedenktijd te vervallen.

  3. Overeenkomsten met betrekking tot een pakketaanbieding van B.S.S. kennen een minimale looptijd van twaalf hele kalender maanden.

  4. Overeenkomsten met betrekking tot overige webstream kennen een minimale looptijd van drie hele kalender maanden.

  5. De opdrachtgever kan met B.S.S. ook een overeenkomst sluiten aangaande de afdracht van rechten aan Buma en Sena. De overeenkomst met betrekking tot de afdracht van rechten is inherent en onlosmakelijk verbonden met de overeenkomst tot het leveren van de webstream en heeft dus dezelfde looptijd.

  6. Overeenkomsten met betrekking tot overige webstream inclusief Buma en Sena kennen een minimale looptijd van zes hele kalendermaanden.

  7. Indien er bij Buma en/of Sena prijswijzigingen plaatsvinden, geeft dit geen recht op ontbinding van de overeenkomst. Deze wijzigingen zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

  8. Indien B.S.S. geen licenties van Buma meer mag of kan verkopen, blijven de overige afspraken in deze overeenkomst met B.S.S. en de opdrachtgever van kracht.

  9. Indien B.S.S. geen licenties van Sena meer mag of kan verkopen, blijven de overige afspraken in deze overeenkomst met B.S.S. en de opdrachtgever van kracht.

  10. Indien de licentie door Buma wordt ingetrokken of ongeldig verklaard door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever, blijft deze overeenkomst tussen B.S.S. en de opdrachtgever volledig van kracht.

  11. Indien de licenties door Sena wordt ingetrokken of ongeldig verklaard door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever blijft deze overeenkomst tussen B.S.S. en de opdrachtgever van kracht.

  12. Bij oneigenlijk gebruik door de opdrachtgever van een licentie die door B.S.S. is geregeld bij Buma en/of Sena, blijven de financiële verplichtingen van de opdrachtgever gelden.

    

 5. Opzegging van de overeenkomst

  1. De consument opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

  2. De ondernemer opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

  3. Opzegging kan geschieden per aangetekend schrijven of per email.

  4. Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze voor de ondernemer opdrachtgever stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor de oorspronkelijke overeenkomst werd gesloten.

  5. Indien de opdrachtgever een consument is, wordt de overeenkomst behoudens tijdige opzegging steeds verlengd met één maand.

  6. De overeenkomst wordt niet beëindigd door het enkele feit dat de opdrachtgever geen gebruik meer maakt van de door B.S.S. geleverde diensten.

  7. In geval van overlijden van een particuliere opdrachtgever dienen de erven een kopie van de overlijdensakte toe te sturen. De overeenkomst van de overledene wordt een volle kalendermaand na ontvangst van deze akte stopgezet, of op de door de erven aangegeven (latere) datum.

  8. Aan B.S.S. komt het recht toe om de overeenkomst op grond van gewichtige redenen op te zeggen.

  9. De beoordeling of er sprake is van een gewichtige reden komt toe aan B.S.S.. Als gewichtige redenen vallen onder andere, maar niet uitsluitend aan te merken:

   1. Gebruik van illegaal materiaal, zoals auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video- of muziekbestanden waarvoor geen toestemming is verkregen of waarvoor geen auteursrechten betaald zijn, en materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving.

   2. Gebruik van adult materiaal, zoals pornografie, erotische fotos en afbeeldingen, al dan niet in combinatie met kinderen of dieren, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. De beoordeling hiervan ligt bij B.S.S..

   3. Warez en dergelijke, hieronder valt tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP Spoofing en dergelijke en de encryptie van bovenstaande.

 6. Opschorting en ontbinding

  1. Het herroepingsrecht is voor de consument opdrachtgever ook van toepassing op levering van diensten. Omdat Opdrachtnemer met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever consument is gestart met nakomen, heeft de opdrachtgever consument verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding/herroeping."

  2. Indien de opdrachtgever één of meer op hem rustende verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft B.S.S. het recht om nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.

  3. B.S.S. heeft eveneens het recht om de op haar rustende verplichtingen op te schorten indien aan de zijde van de opdrachtgever sprake is van gebruik zoals omschreven in artikel 5.7 van deze voorwaarden.

  4. Indien bij B.S.S. de gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever de op hem rustende verplichting niet na zal kunnen komen, heeft B.S.S. het recht om de op haar rustende verplichtingen op te schorten. In dat geval zal B.S.S. de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen en hem 14 dagen de tijd gunnen om middels een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichtingen. Indien de opdrachtgever hier niet binnen de genoemde termijn aan voldoet, heeft B.S.S. het recht de overeenkomst te ontbinden.

  5. B.S.S. komt voorts het recht toe om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden indien:

   1. Aan de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept.

   2. Indien met betrekking tot de opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen; 

   3. De onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemersactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst.

  6. Indien één of meerdere van de in het vorige lid beschreven situaties zich voordoen, zijn alle vorderingen die B.S.S. op de opdrachtgever heeft direct en volledig opeisbaar.

  7. B.S.S. heeft voorts het recht om de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever, zoals, maar niet uitsluitend, het onbetaald laten van facturen.

  8. Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd enige andere rechten van B.S.S..

 7. Klachten

  1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking en 14 dagen na levering van de dienst schriftelijk te worden gemeld bij B.S.S..

  2. De schriftelijke kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat B.S.S. zo adequaat mogelijk kan reageren.

  3. Klachten die niet tijdig aan B.S.S. kenbaar worden gemaakt, kunnen niet in behandeling worden genomen.

  4. Indien B.S.S. een klacht gegrond acht, zal zij deze op de haar meest juist voorkomende wijze herstellen.

  5. De ondernemer opdrachtgever die van mening is of blijft dat B.S.S. haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen, moet binnen 12 maanden na eerste schriftelijke kennisgeving daarvan of binnen 12 maanden nadat deze kennisgeving diende te worden gedaan, dit in rechte vaststellen door middel van dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn.

 8. Geheimhouding

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 9. Intellectueel eigendom

  1. B.S.S. behoudt zich het intellectuele eigendom voor op alle voorbeelden, ontwerpen of proefpakketten.

  2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan ontwerpen, voorbeelden of proefpakketten openbaar te maken, te verveelvoudigen, te exploiteren, te verwijderen of te wijzigen zonder toestemming van B.S.S..

  3. B.S.S. behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke informatie van haar opdrachtgevers.

  4. Lid 1 tot en met 3 gelden onverminderd voor andere rechten van B.S.S..

 10. Betaling

  1. Betaling van de door B.S.S. te verrichten diensten geschiedt maandelijks vooruit.

  2. Betaling dient te geschieden op de op de factuur aangegeven wijze, binnen 14 dagen na de dagtekening van de factuur.

  3. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

  4. Indien betaling niet, niet volledig of niet tijdig plaatsvindt, zijn alle vorderingen van B.S.S. op de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

  5. Elke bevoegdheid tot verrekening, opschorting of betaling onder aftrek, om welke reden dan ook, van de ondernemer opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  6. De opdrachtgever die niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. 

  7. De consument opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is aan B.S.S. de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

  8. De consument opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert is aan B.S.S. tevens vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden niet eerder in rekening gebracht dan nadat B.S.S. de consument een herinneringssommatie heeft verzonden met een laatste betalingstermijn van 14 dagen en volledige betaling binnen die termijn uitblijft. De incassokosten voor de consument worden in rekening gebracht conform het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. 

  9. De ondernemer opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is aan B.S.S. de wettelijke handelsrente verschuldigd.

  10. De ondernemer opdrachtgever die ten aanzien van de betaling in verzuim verkeert, is aan B.S.S. een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform rapport Voorwerk II. 

  11. De opdrachtgever die achtereenvolgens twee termijnen niet, niet tijdig of niet volledig heeft betaald, wordt aan B.S.S. na het verstrijken van de betalingstermijn van de tweede niet volledig, niet tijdig of niet betaalde termijn per direct alle gedurende de looptijd van de overeenkomst nog te vorderen maandtermijnen verschuldigd. 

  12. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de opengevallen rente, daarna ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke kosten en tot slot ter voldoening van het oudste openstaande factuurbedrag. De vermelding door de opdrachtgever dat de betaling betrekking zou hebben op een andere factuur, doet hier niet aan af.

 11. Aansprakelijkheid

  1. Jegens de opdrachtgever ondernemer is B.S.S. slechts aansprakelijk voor directe schade die bovendien dekking vindt onder haar aansprakelijkheidsverzekering.

  2. Voorgaande lijdt uitzondering in die gevallen waarin schade het gevolg is van opzet of grove schuld van B.S.S..

  3. B.S.S. is jegens de ondernemer opdrachtgever nooit aansprakelijk voor (indirecte) gevolgschade. 

  4. B.S.S. is jegens de ondernemer opdrachtgever slechts aansprakelijk voor het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd. 

  5. B.S.S. is jegens de opdrachtgever ondernemer niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van hulppersonen.

  6. B.S.S. is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist verstrekte informatie waarvan B.S.S. de onjuistheid niet hoefde te vermoeden.

  7. B.S.S. is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geplaatste content, ook niet als het gaat om content als beschreven in artikel 5.7.

  8. De opdrachtgever vrijwaart B.S.S. voor eventuele aansprakelijkstellingen door derden.

 12. Overmacht

  1. B.S.S. heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen door ten tijde van het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden die buiten de invloedssfeer van B.S.S. liggen.

  2. Onder voornoemde omstandigheden worden in ieder geval, maar niet uitsluitend gebracht: leveranciers en/of onderaannemers van B.S.S. die niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 

  3. Indien voornoemde omstandigheden langer dan zes maanden aanhouden, wordt de overeenkomst voor dat gedeelte dat nog moest worden uitgevoerd, ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op schadevergoeding. 

  4. Indien B.S.S. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is B.S.S. bevoegd het reeds verrichte, respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk uit te voeren en te factureren.

  5. B.S.S. heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden betreffende overmacht zich voordoen op het moment dat B.S.S. de overeenkomst al had moeten nakomen.

 13. Domeinnamen

  1. Virtuele Servers kunnen worden geconfigureerd met of zonder eigen domeinnaam. Lid 2 tot en met 6 zijn van toepassing indien de Virtuele Server wordt geconfigureerd met een eigen domeinnaam. Lid 7 en 8 zijn van toepassing indien de Virtuele Server wordt geconfigureerd zonder eigen domeinnaam.

  2. Indien gewenst en beschikbaar kan B.S.S. de domeinnaam voor de opdrachtgever aanvragen. De opdrachtgever dient daartoe zelf te beoordelen of hij aan de voorwaarden voor de desbetreffende domeinnaam voldoet.

  3. De overeenkomst met betrekking tot de domeinnaam komt rechtstreeks tussen de opdrachtgever en de verstrekker van de domeinnaam tot stand, B.S.S. is hierbij in geen enkel geval partij. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen B.S.S. en de opdrachtgever dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor verhuizing van de domeinnaam.

  4. Betaling van de aan de registratie van de domeinnaam verbonden kosten dienen door de opdrachtgever rechtstreeks aan de domeinnaam registratie instantie te worden voldaan.

  5. B.S.S. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuk van de domeinnaam op rechten van derden.

  6. B.S.S. is evenmin aansprakelijk voor het niet functioneren van de domeinnaam.

  7. Indien de opdrachtgever een sub domeinnaam kiest op het domein van B.S.S., blijft deze sub domeinnaam te allen tijde eigendom van B.S.S..

  8. B.S.S. behoudt zich het recht voor een door de opdrachtgever aangevraagde (sub)domeinnaam, zonder opgaaf van reden. 

 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. De bevoegde rechtbank voor ondernemer opdrachtgever is rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

  2. Op de overeenkomsten met B.S.S. is Nederlands recht van toepassing.


  Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.


Broadcast Streaming Service is aangesloten bij Stichting Webcasting Nederland en zij regelen de muziekrechten. Over SENA rechten betaalt u geen BTW.